Konkurs na stanowisko: referent (sekretariat młodzieżowy)

Konkurs na stanowisko: referent (sekretariat młodzieżowy)

Konkurs na stanowisko referenta (sekretariat główny) w wymiarze 1 etatu.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 1960)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH W KLUCZBORKU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Referenta (sekretariat główny) w wymiarze 1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych,
  c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy,
  e) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),
  f) znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
  g) wykształcenie minimum średnie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie,
  b) łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  a) Curriculum Vitae,
  b) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
  c) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu i rozmowy kwalifikacyjnej, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą następujące zagadnienia:
  a) znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, Internetu i systemów informatycznych,
  b) znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych,
  c) znajomość Ustawy o systemie oświaty,
  d) dodatkowo sprawdzane będą: komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, wysoko kultura osobista,
  e) mile widziana znajomość obsługi programu SIO, Vulcan, Librus.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) wymiar czasu pracy – cały etat,
  b) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zastrzega się możliwość zawarcia umowy na okres próbny (czas określony),
  c) miejsce pracy – ZSL-T w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20,
  d) praca w budynku szkoły,
  e) bezpieczne warunki pracy.
 6. Zakres wykonywanych zadań na w/w:
  a) prowadzenie rejestrów i dokumentacji uczniowskich poszczególnych klas,
  b) sporządzanie aktualnych wykazów uczniów – współdziałanie z wychowawcami klas w tym zakresie,
  c) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących młodzieży szkolnej,
  d) prowadzenie różnego rodzaju ewidencji,
  e) wydawanie zaświadczeń i prowadzenie ewidencji dotyczących odroczeń od pełnienia zasadniczej służby wojskowej,
  f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru do szkoły uczniów,
  g) wydawanie i ewidencja legitymacji szkolnych uczniów,
  h) dbanie o aktualizację książeczek zdrowia pracowników – prowadzenie stosownej dokumentacji,
  i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych,
  j) udzielanie interesantom stosownych informacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać w terminie do dnia 27.09.2023 r. do godz. 15:00 na adres: Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – referenta”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Szkoły: https://zslt.bip.klucznet.pl/ do dnia 28.09.2023 r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły i  na tablicy informacyjnej Szkoły  w terminie do dnia 29.09.2023 r.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku mgr Piotr Sitnik

Informację przygotował(a):

Opublikował(a):

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana:

Loading